{"total":403,"stores": [ {"name":"Omuadi.com","web_address":"859/11 Kha Vận Cân, Phường Linh Tây, quận Thủ Đức, HCM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.3857339298465!2d106.75526491416126!3d10.858237892266004!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752790953640f3%3A0xaf7ab6c1c0af8fce!2zODU5LzExIEtoYSBW4bqhbiBDw6JuLCBMaW5oIENoaeG7g3UsIFRo4bunIMSQ4bupYywgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1541478097708","district_code":"QUANTHUDUC","province_code":"HOCHIMINH"} ] }